Information om studien Webbaserade anhörigstödsprogram

Projektet vänder sig speciellt vårdnadshavare som själva inte har alkoholproblem men där en annan av barnets/barnens vårdnadshavare (förälder/styvförälder) har det vilket skapar en oro för barnets/barnens mående. Minst ett barn ska vara mellan 3 och 11 år.

Rekryteringen till projektet är nu avslutat. Om du är anhörig och vill ha stöd i din situation så kan du kontakta oss för att få mer information om vilka möjligheter som finns just nu.

Bakgrund och syfte

I Sverige finns det ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem. I dagsläget nås bara ca 2% av dessa barn av stödinsatser. Detta kan bero på dålig kunskap om vilket stöd som finns att få eller på missuppfattningar kring vad de existerande insatserna innebär. Syftet med denna studie är att nå ut till fler anhöriga föräldrar med nya material och information om vilka stödinsatser som finns att få, vilken nytta man kan ha av att söka sig till dessa och på vilket sätt detta gynnar såväl barnet/barnen i familjerna, den anhörige föräldern och föräldern med alkoholproblem.

Risker och fördelar med att delta

Alla deltagare i studien kommer att tillfrågas om bl.a. alkohol- och annan droganvändning, psykisk ohälsa och familjesituation. Sådan information kan upplevas som känslig och det finns en risk att man som deltagare kan uppleva obehag av att svara på frågorna. Flera personer i forskargruppen arbetar inom den reguljära beroendevården så beredskap finns att skyndsamt lotsa deltagare i behov av t ex stödsamtal, vidare.

Många potentiella fördelar finns att se om resultatet av studien blir att fler anhöriga föräldrar och deras barn nås av stödinsatser. För studiedeltagarnas egen del kan det leda till att man får fler verktyg att hantera en mycket besvärlig situation eller att barn får ett bättre skydd inför framtiden.

Information om deltagande och behandlande av personuppgifter

Du som väljer att anmäla dig till studien gör det genom att klicka på ”Fortsätt” längst ner på sidan och därefter skapa ett konto på Alkoholhjälpen/Anhörigstödet. Sedan kommer du att få fylla i anmälan och frågeformulär om dig och din anhörige gällande social situation, pågående vårdinsatser, psykisk hälsa, samt drog- och alkoholanvändning. Du som är förälder får även fylla i formulär gällande barnets/barnens mående. Formulären beräknas ta ca 20-40 minuter att fylla i. Efter det kommer du omedelbart att få besked om du kan delta i studien och information om det program som du får tillgång till.

Deltagandet i studien innebär att Karolinska Institutet kommer att behandla dina personuppgifter och uppgifterna från frågeformulären. Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) paragraf 6 § (Forskning av allmänt intresse). Alla uppgifter sparas på en krypterad server som enbart behöriga forskare har tillgång till. All information som inhämtas i studien består av de uppgifter som du som deltagare lämnar genom att svara på frågeformulären. Inhämtad information förvaras, i enlighet med Karolinska Institutets regler, under en period av tio år efter slutförandet av studien.

Studiens resultat kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och i artiklar på webbsajten http://anhorigstodet.se/ All presentation av resultat i vetenskapliga artiklar sker på gruppnivå dvs ingen kommer kunna utläsa vad just du har svarat. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Ditt deltagande i studien är kostnadsfritt och kommer inte att påverka dina möjligheter till annan vård. Du kan alltid ställa eventuella frågor till forskargruppen via e-mail eller telefon (se uppgifter nedan).

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare Anders Hammarberg Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol & hälsa, 114 35 Stockholm. anders.hammarberg@ki.se, tel. nr: 070-247 15 40. Personuppgiftsansvarig är Karolinska Institutet, telefonnummer 08-524 800 00. Dataskyddsombud Mats Gustavsson nås på mats.gustavsson@ki.se eller 08-524 864 73. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Uppföljning och ersättning

Vid fem tillfällen (under och efter programmet samt efter 3, 12 och 24 månader) kommer vi att kontakta dig för att återigen be dig svara på frågor om din och ditt barns situation. Ingen ersättning utgår till studiedeltagare.

OBS! Det material som erbjuds via studien inte är avsett för användning om du själv upplever allvarliga abstinenssymptom, om du upplever problem i form av psykos, schizofreni, bipolär störning eller har pågående självmordstankar. Om du upplever sådana problem rekommenderar vi att du söker professionell hjälp inom den traditionella beroendevården eller psykiatrin för att dina problem inte ska förvärras. Om du har svårt att förstå svenska språket kommer du inte att kunna tillgodogöra dig det material som erbjuds via studien. Tryck här för att hitta annan hjälp.

Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen:

Ola Siljeholm, leg. psykolog, projektledare. ola.siljeholm@sll.se, tel: 08-123 457 99
Magnus Johansson, socionom, forskningsledare. magnus.johansson@sll.se, tel. nr: 08-123 457 83
Anders Hammarberg, Med dr, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se, tel. nr: 070-247 15 40

Vill du har information till din e-post?

Här kan du ange din epost så skickar vi information om hur du kan slutföra din anmälan vid ett senare tillfälle.

Ange mail >

Anmäl dig nu

Om du önskar delta så kommer du först att få skaffa dig ett konto på Anhörigstödet/alkoholhjälpen. Därefter kommer du att få fylla i anmälan och bedömningsformulär som tar ca 20-40 minuter att slutföra. Efter det kommer du omedelbart att få besked om du kan delta i studien och information om det program som du får tillgång till.

Fortsätt >