Skyddsfaktorer för barn som växer upp med alkoholproblem i familjen

Naturligtvis är det många som är oroliga för barnen som riskerar att påverkas av någon annan persons alkoholkonsumtion i familjen. Barn påverkas av vuxnas beteenden. De kan många gånger väldigt snabbt känna av att en situation känns konstig eller obehaglig, även om de kanske inte förstår att det är just alkoholkonsumtionen som är orsaken. Därför finns också risken att barnen ta på sig skulden, då de märker att något i familjen är fel, men de vet inte vad.

Socialstyrelsen har tittat på olika skyddsfaktorer hos barn som växer upp i familjer där det finns alkoholproblem. Så här skriver de i ”Barn och unga i familjer med missbruk, Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer” (2009):

Konsekvenserna och hur barnen upplever missbruk i familjen beror på:

* 
Hur missbruket påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov.

* Hur medvetet och aktivt den missbrukande föräldern arbetar med sina problem.

* Föräldrarnas förmåga att se missbruket ur barnets perspektiv.

Det finns några skyddande faktorer som kan hjälpa barnen. Detta är individuellt och beroende på barnets ålder, utvecklingsnivå och egen sårbarhet har det betydelse för hur denne påverkas.

Skyddande faktorer:

* Den icke missbrukande föräldern förmåga att kompensera för de konsekvenser som problemet kan få för samvaron i familjen.
Konfliktnivån i familjen är låg.
 Dagliga struktur med rutiner och vardagsrytm.


* Barnen exponeras inte för episoder med drickande.
 Barnen får adekvat information om det som pågår i familjen.

* Barn i missbrukande familjer går ofta in i olika roller för att hantera den svåra situationen. Det kan vara att barnet tar alldeles för stort ansvar för sin familj,
att det undertrycker sina egna behov eller känslor. Att barnet försöker medla i kaotiska situationer och trösta familjen eller att det är utagerande på olika sätt, vilket också flyttar omgivningens fokus från en missbrukande familjemedlem till ett ”besvärligt” barn.

Är du den föräldern/partnern som inte dricker och försöker hålla ihop alla bitarna? Har du sett att det finns ett anhörigprogram som kan vara till hjälp?
Läs mer här om du är intresserad: https://alkoholhjalpen.se/anhorigstodet

Varma hälsningar!
Carina

Foto: Michał Parzuchowski, www.unsplash.com

tagg: