Anhörigtest

Är min närstående beroende och hur påverkar detta mig?

Bland anhöriga till personer med alkohol-, drog- eller spelberoende är det vanligare med olika typer av psykisk ohälsa än i befolkningen i stort. Det är vanligt med nedstämdhet, ångest, stress eller olika typer av kroppsliga symtom som ont i magen, spänningshuvudvärk o dyl. Den egna psykiska eller fysiska ohälsan beror inte sällan på relationen till den person som dricker/drogar/spelar eftersom den ofta leder till en stressande och pressande situation även för de anhöriga.

Det finns inget enskilt test som undersöker hur man blir påverkad av en annan persons beroendesjukdom. Här har vi samlat några olika tester som bland annat undersöker:
om din närstående uppfyller kriterierna för beroende
hur ditt eget psykiska mående är i dagsläget.

Det är viktigt att påpeka att en person kan ha problem med alkohol, droger eller spel utan att uppfylla kriterierna för beroende. Dessutom fångar de här formulären inte alla olika typer av psykisk ohälsa eller dåligt mående, vilket innebär att du kan befinna dig i en urusel situation utan att få så stora utslag på testerna. Tillsammans kan frågorna förhoppningsvis ge en fingervisning om hur stora problemen är för din närstående och hur du mår som anhörig.

Innan du fyller i formulären läs gärna på faktasidan

Alkohol

Följande punkter är vanliga vid alkoholberoende. För att få diagnosen alkoholberoende krävs att man upplevt minst tre av dem samtidigt under en 12-månadersperiod.

Exempel: Har du sett eller märkt att hen har tagit “återställare” på morgonen dagen efter drickande? Har din närstående uttryckligen sagt att hen behöver en drink för att kunna fungera?
Exempel: Din närstående har köpt hem en flaska vin men när den är slut så vill personen antingen gå ut på krogen eller tar till andra medel för att få tillgång till mer alkohol?
Exempel 1: Din närstående stannar hemma från jobbet eller ställer in planerade aktiviteter pga berusning/bakfylla. Exempel 2: Allt mer tid går åt till att dricka vilket innebär att din närstående inte längre ägnar sig åt tidigare högt värderade fritidsintressen i samma utsträckning som förr.
Exempel: Tidigare kunde du och din närstående dela på en flaska vin och vara nöjda med det, nu vill hen dricka en egen flaska för att känna sig nöjd.
Exempel: Efter en period av regelbundet drickande så skakar din närståendes händer tydligt, hen svettas mer än vanligt, hen har sömnsvårigheter, verkar mycket irritabel och rastlös eller säger att hen känner sig generellt orolig eller ångestfyld? OBS! Alla olika måste inte vara uppfyllda!
Har hen i så fall fortsatt att dricka trots medvetenhet om detta? Exempel 1: Din närstående medicinerar mot nedstämdhet och säger något i stil med: “Jag vet att jag inte borde dricka när jag tar den här medicinen men man måste väl ändå få ha lite kul?” Exempel 2: Din närstående får alltid uttalade magproblem en eller ett par dagar efter alkoholintag och har uttryckt kopplingen mellan alkoholen och magproblemen.

Narkotika

Följande punkter är vanliga vid beroende av olika droger. För att få diagnosen beroende av den aktuella drogen krävs att man upplevt minst tre av punkterna samtidigt under en 12-månadersperiod.

Exempel: Har din närstående uttryckligen sagt att hen behöver en viss drog för att kunna fungera?
Exempel: Din närstående har köpt en viss mängd av drogen men måste “fylla på mer” under dagen/kvällen? Din närstående har försökt att sluta/minska antalet tillfällen med användande men misslyckats?
Exempel 1: Din närstående stannar hemma från jobbet eller ställer in planerade aktiviteter pga rus/bakrus. Exempel 2: Allt mer tid går åt till att använda vilket innebär att din närstående inte längre ägnar sig åt tidigare högt värderade fritidsintressen i samma utsträckning som förr.
För att få samma effekt som hen fick tidigare? Exempel: Din närstående gör av med mer och mer pengar under utekvällar utan att hen verkar dricka mer än vanligt (OBS! beror inte på att personen spelar bort pengar).
Upplevt något av följande efter att ha slutat använda under en period: Cannabis: Irritabilitet, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, mardrömmar, overklighetskänslor, ångest, depression? Centralstimulerande medel (ex. kokain, extacy, amfetamin mm.): Låg sinnesstämning samt minst två av följande har utvecklats inom loppet av några timmar till några få dygn efter upphört intag: utmattning, livliga obehagliga drömmar, sömnstörningar (för lite eller för mycket sömn), ökad aptit, ovanligt långsamma eller snabba rörelser, långsam eller extra snabb tanke-/reaktionsförmåga, meningslösa rörelser som att gå runt i rummet eller nervöst bita på naglarna? Heroin/opiater: nedstämdhet, illamående och kräkningar, muskelvärk, ökat tårflöde och rinnande näsa, vidgade pupiller, gåshud eller svettning, diarré, feber, sömnsvårigheter? OBS! Alla olika symtom måste inte vara uppfyllda!
Har hen i så fall fortsatt att använda trots medvetenhet om detta?

Spel

På grund av spelandet?
Vad man kallar “jaga försluster”?

Frågor för dig som anhörig

Här nedanför har vi samlat några test som undersöker hur du mår just nu. Testen ställer frågor om ångest/oro, nedstämdhet och stress och vissa av frågorna kan kännas jobbiga att svara på. Viktigt är att försöka att inte tänka alltför mycket när du svarar utan att försöka arbeta ganska snabbt.

MADRS

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Välj det alternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Klicka endast i ett alternativ per fråga.Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt.

1. Sinnesstämning
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det har varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt.

2. Oroskänslor
Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits hela tiden.

3. Sömn
Här ber vi Dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.

4. Matlust
Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0.

5. Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.

6. Initiativförmåga
Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste över vinna ett inre motstånd när du skall ta itu med något.

7. Känslomässigt engagemang
Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.

8. Pessimism
Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din ekonomi eller din hälsa.

9. Livslust
Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?

GAD-7 självskattning

Har du under de senaste två veckorna besvärats av något av detta:

PSS-14

Frågorna i den här delen handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att välja det svar som motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt.

Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning.

Vi frågar detta för att kunna utforma framtida information på ett bra sätt

Vill du har mer information om kommande projekt?

Under hösten 2017 kommer vi att starta ett projekt för att erbjuda och utvärdera två former av internetbaserat stöd till anhöriga. Om du vill ha mer information om detta så kan du ange en e-postadress nedan.

E-post adressen delas inte med någon och kommer att raderas från alla system efter att vi har skickat ut information om projektet.

Vertikala flikar