@Lora Verkligen sjuka siffror! Ett helt folk är duperat av alkoholdjävulen. Jag tänker att alkoholen passar ett folk som generellt har problem med att hantera känslor, är konflikträdda och har låg självkänsla/blygsel. Alkoholen tar bort en massa filter. Och skapar så mycket skada. Sorgligt.

Kram 🐘

@Lora Jag har läst artikeln och även gått in på CAN:s sida för att läsa hela rapporten. Är inte helt övertygad om siffrorna, då jag inte ser några uppgifter på bortfall och om deltagarna verkligen motsvarar urvalsgruppen. Sen har man ju enligt känd metodik dubblat mängden som folk säger att de dricker. Dessa siffror kommer också efter att socialstyrelsen sänkt antal standardglas för män från 14 till 10. Kan hålla med om att 3 milj är en hög siffra, och klart är att det dricks mer än vad som är bra. Annars fanns det inget behov av detta forum.
Vänliga Hälsningar!

@Denlillamänniskan Tack för input! Gick in och läste jag med på C.A.N för att förstå mer om underrapportering. Har inte hört det förr. Men det kan säkert stämma att folk "förskönar" siffrorna och det därför kan vara klokt att ta höjd för det på något sätt. Hittepåsiffror kalkylerade man ju med själv innan man fattade hur dumt det var. Att få fram sanningen är nog riktigt svårt. Fattar inte hur de fått fram en kalkyl på underrapportering. Skulle vara intressant att fatta mer hur de kom fram till %-satsen om någon vet.

@Andrahalvlek Ja, så tänker jag med. Sedan blir man bara lurad och missar det lilla fenomenet att allt det kan man lära sig / jobba bort. Vips så är man fri på riktigt.

Alltså Rom byggdes inte på en dag. Det tar tid och kraft men värt det alla dagar i veckan istället för att rulla runt med en bedövad & konstgjord skalle.

För några år sedan undrade jag om det var lättare och bättre att leva genom att lägga locket på. Inte försöka förstå ens. Inte gräva. Idag tänker jag hur i hela friden kunde jag ens tänka så? Inget försvinner ju. Det jagar en bakifrån istället om man vägrar utvecklas. Utveckling är ju stimulerande

Frågade ChatGPT en massa frågor om högt blodtryck och fick väldigt bra svar så frågade även detta. Bra svar, eller hur?

Best way to stop drinking?
ChatGPT
Stopping drinking can be a challenging but rewarding journey. Here are some steps you can take to help you stop drinking:

Set Clear Goals: Determine why you want to stop drinking and set clear, achievable goals for yourself. Whether it's improving your health, relationships, or overall well-being, having a clear reason can help motivate you to stay sober.

Seek Support: Reach out to friends, family members, or a support group like Alcoholics Anonymous (AA) for encouragement and accountability. You don't have to go through this process alone, and having a supportive network can make a significant difference.

Avoid Triggers: Identify situations, places, or people that trigger your urge to drink, and try to avoid them, especially in the early stages of sobriety. This may involve making changes to your routine or social circle to minimize temptation.

Find Healthy Coping Mechanisms: Develop healthy ways to cope with stress, anxiety, or other emotions that may have led you to drink in the past. This could include exercise, mindfulness practices, hobbies, or therapy.

Replace Drinking Habits: Replace drinking habits with healthier alternatives. For example, if you used to drink in the evenings, find other activities to occupy your time, such as reading, cooking, or pursuing a hobby.

Manage Cravings: Cravings for alcohol can be intense, especially early on in sobriety. Have a plan in place for dealing with cravings when they arise, such as calling a friend, practicing relaxation techniques, or distracting yourself with an enjoyable activity.

Address Underlying Issues: Consider seeking professional help to address any underlying issues that may be contributing to your drinking, such as trauma, depression, or anxiety. Therapy or counseling can provide valuable support and tools for managing these issues without resorting to alcohol.

Take it One Day at a Time: Focus on staying sober one day at a time, rather than getting overwhelmed by the idea of never drinking again. Celebrate each day of sobriety as a victory and remember that every day without alcohol is a step towards a healthier, happier life.

Celebrate Milestones: Recognize and celebrate your milestones along the way, whether it's one week, one month, or one year of sobriety. Reward yourself for your achievements and acknowledge the progress you've made.

Be Patient and Kind to Yourself: Recovery is a process, and there may be setbacks along the way. Be patient with yourself and treat yourself with compassion as you navigate the challenges of sobriety.

Remember that seeking professional help, such as therapy, counseling, or medical treatment, can be instrumental in supporting you on your journey to sobriety. If you're struggling to stop drinking on your own, don't hesitate to reach out for professional assistance.

@Andrahalvlek Det är lite det som är det jobbiga. Jag hittar inga källor utan de radar upp allt med ett ytterst vänligt / behagligt språk. Vissa saker var ju känsliga som jag frågade om. Men jag fick ett typ snällt, rakt svar. Tänkte fortsätta för jag behöver ju tips så jag kommer vidare. Vården tar "forever" jämförelsevis. Fick massa råd om kost, träning, stressreducerande aktiviteter. Alltså bara denna följdfråga jag ställde. Den fattar ju själv att man ställer följdfrågor:

Mindfulness techniques?
ChatGPT
Mindfulness techniques involve focusing your attention on the present moment without judgment. They can help reduce stress, improve focus, enhance emotional regulation, and promote overall well-being. Here are some mindfulness techniques you can try:

Mindful Breathing: Find a quiet space, sit comfortably, and focus your attention on your breath. Notice the sensation of each inhale and exhale, the rise and fall of your chest or abdomen, and the feeling of air passing in and out of your nostrils. Whenever your mind wanders, gently bring your focus back to your breath.

Body Scan: Lie down or sit comfortably with your eyes closed. Slowly bring your awareness to different parts of your body, starting from your toes and moving up to your head. Notice any sensations, tension, or discomfort without judgment, and allow those areas to relax as you continue to breathe deeply.

Mindful Walking: Take a slow, intentional walk, paying close attention to each step you take. Notice the sensations in your feet as they make contact with the ground, the movement of your muscles, and the sights and sounds around you. Focus on the experience of walking without rushing or multitasking.

Mindful Eating: Choose a small piece of food, such as a raisin or a slice of fruit. Before eating, take a moment to observe the food with all your senses—its color, texture, smell, and weight in your hand. Slowly take a bite, savoring the taste and texture as you chew slowly and mindfully.

Mindful Observation: Take a few moments to observe your surroundings without judgment. Notice the colors, shapes, and textures of objects around you. Pay attention to any sounds, smells, or sensations you may be experiencing in the present moment.

Guided Meditation: Use guided meditation recordings or apps to lead you through mindfulness practices. These can focus on various aspects such as body awareness, breath awareness, loving-kindness, or visualization.

Mindful Journaling: Set aside time each day to write down your thoughts, feelings, and experiences without judgment. Use your journal as a tool for self-reflection and exploration, noticing patterns and insights as they arise.

Loving-Kindness Meditation: Cultivate feelings of compassion and kindness towards yourself and others through loving-kindness meditation. Repeat phrases such as "May I be happy, may I be healthy, may I be safe, may I live with ease" while visualizing yourself or someone else.

These are just a few examples of mindfulness techniques you can incorporate into your daily life. Experiment with different practices to see what resonates with you, and remember that mindfulness is a skill that can be developed with regular practice.

@Lora Jag är som journalist är skeptisk till texter utan källhänvisning. Någonstans ifrån kommer texten. Chat-GPT är ett bekymmer för min bransch. Både vad det gäller upphovsrätt och källhänvisning/källskydd. Jag tillhör med andra ord inte pionjärerna på det området 😆

Kram 🐘

@Andrahalvlek Det har jag full respekt för. Själv ser jag det som en idegenerator för att forska vidare om man hittar saker som verkar intressanta. Gillar att det går på sek att få svar. Det passar min personlighet. Sedan är det lite klurigt att hitta källor om man hittar intressanta saker. De finns väl någonstans men var och av vem kan bli osagt. Det kan ibland vara frustrerande och ja lite skrämmande beroende på vad man söker på.

Nu kollade jag noggrannare på definitionen. "Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande: 10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Gränserna är samma för både män och kvinnor."

Är det inte ganska klokt? När man är uppe på en flaska så är det väl lättare att penseldragen börjar suddas ut. Det rullar på i högre siffror i fast takt. 2 glas är jag med på att man kan dricka utan att tänka så mycket på rus. Efter det börjar det bli svårt att förklara varför man ska dricka mer. 10 glas är ju egentligen inte lite. Inte i min värld där jag kan förstå 2 glas i rad. Det blir ju isf 4-5 ggr/vecka. Där blir det ologiskt igen. Om man behöver 2 glas 4- 5 dgr i veckan borde man fundera på vad som gör att jag lockas av ruset.

Vi pratar rekommendation för hälsans skull. Att det ska hållas på en ok nivå långsiktigt.
I min värld är 9 glas isf för mycket. Känns mer som samhället inte är redo att prata allvar. 2 glas 2 ggr/vecka hade jag inte tyckt något om. Däremot hade jag reagerat om någon drack detta 4-5 ggr/vecka. Sedan får alla göra som de vill, absolut.

Jag igen:). Det går att få fram viss info om källan från ChatGPT. Bara att ställa frågan:

How many glases of wine is safe to drink?

ChatGPT
The definition of what constitutes a "safe" amount of wine can vary based on individual factors such as age, weight, health status, and tolerance to alcohol. Generally, moderate alcohol consumption is considered safe for most adults, which is defined as up to one drink per day for women and up to two drinks per day for men. A standard glass of wine typically contains about 5 ounces. It's important to drink responsibly and be aware of how alcohol affects you personally. If you have any concerns, it's always a good idea to consult with a healthcare professional.

User
Where did you find that data?

ChatGPT
The information I provided is based on guidelines from reputable health organizations such as the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the American Heart Association (AHA). These organizations often provide recommendations regarding alcohol consumption and its potential health effects. Additionally, dietary guidelines from various countries may also offer similar recommendations.

User
Can you provide a link to AHA?

ChatGPT
I can't browse the internet or provide real-time links, but you can easily find information about alcohol consumption guidelines from the American Heart Association by visiting their official website at www.heart.org and searching for topics related to alcohol and heart health. They typically provide resources and recommendations based on scientific research and expert consensus.

Mycket märkligt. Nu är trycket nere på 121/76. Det är så stor skillnad på så kort tid. Har gjort en graf som jag tänkte skriva ut och ta med till läkaren på måndag för att man snabbt ska se trenden. Tydligt är att det är som lägst när jag vaknar, som högst på fm för att sjunka till lägre nivå kväll. Helt i linje med info jag fått fram på nätet. Det stora frågetecknet är hur i hela världen det kunnat sjunka så snabbt? Det jag får fram är att en tablett kan sänka 10-15mmHg även om det kan variera.

Läste en artikel från överläkare i Sverige att man vill dra ner blodtrycket så snabbt som möjligt då just övergången är farligast. Man vill minimera denna tid. Läser jag på andra ställen så verkar det rent ut sagt farligt att det går ner så snabbt.

Nu är det redan gjort så nu får det vara så. Träffar ju läkare på måndag.

Mycket märkligt. Nu är trycket nere på 121/76. Det är så stor skillnad på så kort tid. Har gjort en graf som jag tänkte skriva ut och ta med till läkaren på måndag för att man snabbt ska se trenden. Tydligt är att det är som lägst när jag vaknar, som högst på fm för att sjunka till lägre nivå kväll. Helt i linje med info jag fått fram på nätet. Det stora frågetecknet är hur i hela världen det kunnat sjunka så snabbt? Det jag får fram är att en tablett kan sänka 10-15mmHg även om det kan variera.

Läste en artikel från överläkare i Sverige att man vill dra ner blodtrycket så snabbt som möjligt då just övergången är farligast. Man vill minimera denna tid. Läser jag på andra ställen så verkar det rent ut sagt farligt att det går ner så snabbt.

Nu är det redan gjort så nu får det vara så. Träffar ju läkare på måndag.

@Lora Du skriver, alltså lever du! 💕 Var nöjd med det!

Ditt blodtryck nu är helt ok, mycket mindre risk för TIA eller stroke.

När det gäller forskning och vetenskap är det väl så att för varje tes finns det minst en antites.

Bra att ta med en graf som visar förändring över tid, det kan hjälpa läkaren att förstå vad som pågår. Huvudsaken är att ditt blodtryck normaliseras och inte rusar iväg upp igen.

@Onkel F Tack för input. Nu har det börjat hända nya saker, eller helt ärligt börjar jag undra över mig själv nu. Innan kände jag inget även när jag kände. Andra berättar för mig Jo, du hade huvudvärk. Du bad ju om tabletter lite då och då. Det har jag förträngt.
Fast nu, känner jag minsta hjärtslag. Varje liten avvikelse. Snart börjar jag väl klaga på att jag har ont i håret😅.
Armen domnar när jag sover. Det gillar jag inte. Min tå däremot är mycket bättre. Inser mer och mer att när jag jobbar gör jag det intensivt. Går in i allt. Då drar hjärtat igång. Jag känner mig inte stressad. Bara fokuserad. Går jag in i duschen rasat det 25-30mmHG. Jag gillar ju att vara fokuserad. Gillar drag överlag. Är ingen som sitter still. Så hur ska jag få till detta?
Jag vill ju inte göra om de delar av mig själv som jag har glädje av. Mitt driv. Jag kan sluta med i princip allt annat men just det, nä det vill jag inte. Så undrar om man kan kompensera? Äta tok nyttigt, träna ordentligt, djupandas, sova ordentligt. Jag hoppas det så jag kan fortsätta vara en liten virvelvind.

Skönt att höra att stroke å TIA inte är lika sannolik iaf. 🤗

@Lora Det är väl bara naturligt att puls och blodtryck varierar beroende på aktivitet. Om du är orolig kan vården tillhandahålla något slags apparat som mäter ditt blodtryck över en tjugofyratimmars period.
Oro och stress är påverkar. Något som har fungerat för mig är raska promenader och meditation.
Mitt problem är att jag så småningom tappar intresset och inte orkar fortsätta med det som får mig att må bra.
Hitta ditt sätt att må bra och håll fast vid det.

Och du, oroa dig inte så mycket.🤗 Ha en bra helg!

Var hos läkaren på uppföljning. Han var med mig på att kurvan jag visade var ett drömscenario. Det går typ inte att komma ner till optimala värden så snabbt. Jag frågade om det kunde vara vitrocksyndrom? Skulle kunna sa han. Vi testade och trycket hamnade på 160 mot 123 hemma...
Man kan ju inte vara säker. Ligger det på 160 måste jag ta fler piller. Är verkligen inte sugen på det då hela helgen legat kring 120. Tom 115.
De kommer ge mig en mätare som drar igång var 20:e minut i ett dygn. Det görs om ca en månad. Under tiden blir det fler prover.

Alltså jag tror inte på detta längre. Jag har inte högt generellt blodtryck. Däremot är jag extremt rädd för sjukhus. Det är sen barnsben pga massor av operationer. Det satte sig och inget jag mår dåligt av mer än när jag är på sjukhus. Detta kanske är som forcerad variant av KBT. Kanske bra inför framtiden.

Man inser hur mycket vanor spelar in på hur man lever. Har röjt massa dokumentärer på Netflix gällande mat. Har lagt om kosten rejält och slutat med all form av godis, ost och halvfabrikat. Vegans kost hägrar.

En dokumentär hänvisade till att ost är beroendeframkallande. Det ante mig... Älskar ost, äter gärna massa ost. Så nu är det slut på det med.
Det blir lite som att sluta med alkohol. Man måste bestämma sig, fokus på målet och sedan hitta nya vanor. Det lustiga är nu när jag tänker på hur mycket jag smaskat på kvällarna. Galet. Varje kväll. När jag nu lagt av så känns det inget konstigt att inte äta på kvällen. Tänker knappt på det. Istället dricker jag grönt te. Har även röjt dokumentär på Netflix om tedrickande och tillhörande kultur runt om i världen. Det är en väldigt mysig kultur på flera ställen världen över. Kan ju verkligen gilla alla fina tehus i England ex. Det ser så friskt ut på något sätt. De lixom sitter där och småpratar och myser. Det tänker jag med göra. Har gått all in = igen. Har köpt tekokare delux extra allt. Det finns inställningar på den. Man lägger ner teet i en liten box, sedan sänks den ner när vattnet är exakt rätt temperatur på för just ditt te (grönt, svart etc). När tiden gått för hur länge teet ska dra i varmvattnet åker den upp så inte tebladen ligger för länge och teet blir beskt. Lyxigt som bara den.
Så snart ska jag bjuda på teparty. Det ser jag fram emot tillsammans med all honung jag köpt direkt från biodlaren. Har massa olika sorter, raps, sommarhonung, maskros, hallon etc etc. Måste gå all in på scones med och hemlagad sylt förståss.

Här har ju skrivits en del om att sluta med socker. Jag har egentligen aldrig tänkt tanken förrän nu. Kände jag behövde göra allt jag kan för att få blodtrycket i balans. Nu när jag tänker på hur jag ätit så blir jag lite förvånad över mitt eget agerande. Att jag totalt ignorerat kostens betydelse på hälsan. Chips älskar jag, kakor och godis lika så. Har väl sparat in på riktigt mat för att få plats med allt skräp.

Det blir så tydligt när man går i butiken. Först frukt och grönt och sedan ligger gärna bönor, nötter osv lite vid sidan av. Stora kylar med processat skit och sedan rader med glass å godis vid kassorna. Man lixom leds att köpa massa strunt. Utan att ens reflektera. Fruktdisken borde finnas vid kassorna. Gör om hela strukturen!

Idag äter jag clementiner & vindruvor på kvällen. Innan chips, kakor å godis. Sedan dricker jag koffeinfritt te. Det tog två veckor sedan var jag inne i det. Man inser hur mycket vana det ligger i allt. Det går verkligen att förändra. Speciellt om man direkt ersätter gamla vanor med nya.

Däremot tror jag inte jag gjort denna förändring om jag inte fick en käftsmäll. Lite konstigt att jag inte sett mönstret när så många andra sett det här inne. Jag har lixom gömt mig bakom att jag inte är överviktig så det är ok att trycka i sig massa strunt. Inte övervägt hur allt samlas i kroppen och att den form av bränsle är vansinnig.

Hörni, det finns fler tokiga romantiserade saker i samhället som inte ifrågasätts pga de vinstmaskiner människor skapar. Allt för att ge vinst till aktieägarna. Bara det att vi inte mår bra av det. Stress, förstör jorden och skapar obalans. Vår värld är fucked up.
Detta tänker jag en hel del på. Jag vill verkligen leva som de gör i Netflix-serien som handlar om de blå zonerna. Leva i ett sammanhang, ha en mening, äta sunt, in med naturlig vardagsmotion och hitta inte harmoni. Dit är jag på väg. Ska se om serien igen. För att få den att sitta och så fler frön.